ทำงานกับรถโฟร์คลิฟท์

ทำงานกับรถโฟร์คลิฟท์อย่างไรให้เกิดความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการส่วนมากหรือเรียกได้ว่าแทบจะทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจโกดังให้เช่า ย่อมมีการใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ ซึ่งถือได้ว่ารถโฟร์คลิฟท์ เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการก็ว่าได้ ซึ่งการใช้โฟร์คลิฟท์เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในเคลื่อนย้ายเป็นอย่างมาก เพราะหากเราต้องการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก แต่เราไม่มีโฟร์คลิฟท์ก็เป็นเรื่องยากและต้องเสียเวลาแบ่งของเป็นส่วนๆ เพื่อให้มีน้ำหนักน้อยลง และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ด้วยอุปกรณ์อื่น เช่น แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น รถยกคืออะไร รถยกหมายความว่ารถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของเช่นฟอร์คลิฟต์ (forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ใครบ้างที่สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ การขับรถโฟร์คลิฟต์อย่างปลอดภัย ไม่ใช่ว่าใครขับเป็นก็สามารถขับได้ การขับรถโฟร์คลิฟท์ที่ปลอดภัยนั้น ผู้ทำหน้าที่ขับ ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับ การตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งในการอบรม ต้องเป็นวิทยากรที่ทีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับรถยกด้วย ซึ่งรถยกมีหลายประเภท เวลาอบรมก็ต้องเลือกให้ตรงกับประเภทของการใช้งาน เพราะรถแต่ละประเภทนั้น… Read more
คปอ.

ทำไมถึงต้อง อบรม คปอ มีความจำเป็นหรือไม่บทลงโทษของการไม่อบรมมีอะไรบ้าง

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานศักราช 2549 มีการกำหนดจำนวนและสัดส่วนไว้ดังนี้ ลูกจ้าง 50 ถึง 99 คนจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ลูกจ้าง 100 ถึง 499 คนจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ซึ่งในกรรมการจะต้องมีประธานหนึ่งคนเลขานุการหนึ่งคนและผู้แทนนายจ้างจะต้องน้อยกว่าผู้แทนลูกจ้างอยู่หนึ่งคน วิธีการได้มาซึ่งก่อนหน้าของ คปอนั้นเริ่มจากประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและมีผู้บริหารเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและกำหนดการเลือกตั้งวันเวลาสถานที่ เลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซึ่งในกรณีที่ผู้สมัครพอดีกับที่ต้องการและกรรมการเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งได้เลยหากมีคนสมัครมากกว่าจำนวนที่กำหนดจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการตัวเองให้พนักงานทั้งโรงงานได้มาเลือก คปอ กันตามชอบ ด้วยหลักใหญ่ใจความคือกฎหมายต้องการให้มีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนและความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้งที่มีการประชุมเห็นใจทั้งประกาศผลการเลือกตั้งประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและผู้บริหารเป็นประธาน จป.วิชาชีพเป็นเลขานุการ และ ให้ผู้บริหารเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้หลังจากที่เราได้เลือกตั้งแล้วได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานประกอบการจะต้องส่ง ต้องพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งอบรม คปอตามที่กฎหมายกำหนดทุกคนหลังจากอบรม คปอเสร็จจะต้องขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยต่อกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ตั้งของบริษัทซึ่งมีเอกสารดังนี้ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทั้งหมด สำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการความปลอดภัยทุกๆคน… Read more