คปอ.

ทำไมถึงต้อง อบรม คปอ มีความจำเป็นหรือไม่บทลงโทษของการไม่อบรมมีอะไรบ้าง

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานศักราช 2549 มีการกำหนดจำนวนและสัดส่วนไว้ดังนี้ ลูกจ้าง 50 ถึง 99 คนจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ลูกจ้าง 100 ถึง 499 คนจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ซึ่งในกรรมการจะต้องมีประธานหนึ่งคนเลขานุการหนึ่งคนและผู้แทนนายจ้างจะต้องน้อยกว่าผู้แทนลูกจ้างอยู่หนึ่งคน วิธีการได้มาซึ่งก่อนหน้าของ คปอนั้นเริ่มจากประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและมีผู้บริหารเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและกำหนดการเลือกตั้งวันเวลาสถานที่ เลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซึ่งในกรณีที่ผู้สมัครพอดีกับที่ต้องการและกรรมการเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งได้เลยหากมีคนสมัครมากกว่าจำนวนที่กำหนดจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการตัวเองให้พนักงานทั้งโรงงานได้มาเลือก คปอ กันตามชอบ ด้วยหลักใหญ่ใจความคือกฎหมายต้องการให้มีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนและความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้งที่มีการประชุมเห็นใจทั้งประกาศผลการเลือกตั้งประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและผู้บริหารเป็นประธาน จป.วิชาชีพเป็นเลขานุการ และ ให้ผู้บริหารเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้หลังจากที่เราได้เลือกตั้งแล้วได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานประกอบการจะต้องส่ง ต้องพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งอบรม คปอตามที่กฎหมายกำหนดทุกคนหลังจากอบรม คปอเสร็จจะต้องขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยต่อกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ตั้งของบริษัทซึ่งมีเอกสารดังนี้ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทั้งหมด สำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการความปลอดภัยทุกๆคน… Read more