Home พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กฎหมายสารเคมีที่ควรรู้

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กฎหมายสารเคมีที่ควรรู้

by Travis King
13 views
1.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กฎหมายสารเคมีที่ควรรู้

ในปี พ.. 2535 ประเทศไทยได้ออกกฎหมายฉบับสำคัญซึ่งนับแต่นั้นมามีบทบาทสำคัญในการจัดการสารอันตรายภายในประเทศ นั่นก็คือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายสารเคมีที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นหลักสำคัญในการควบคุมสารเคมีในประเทศ กำกับดูแลการนำเข้า ผลิต จำหน่าย และจัดเก็บสารเคมีอันตราย ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง หรือสารกำจัดศัตรูพืช พระราชบัญญัตินี้รับประกันว่าการใช้สารดังกล่าวได้รับการควบคุมเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญของกฎหมายสารเคมี คณะกรรมการและกระทรวงวัตถุอันตราย

หัวใจสำคัญของการดำเนินการตามกฎหมายสารเคมีนี้ คือ คณะกรรมการวัตถุอันตราย (HSC) ซึ่งประสานงานกับ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม (MOI) กระทรวงสาธารณสุข (MoPH) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MoAC) แต่ละกระทรวงมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีและวัตถุประสงค์การใช้งาน

อะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นสารเคมีอันตราย?

พระราชบัญญัตินี้ให้คำจำกัดความของสารอันตรายอย่างกว้างๆ ครอบคลุมวัสดุหลายประเภทตั้งแต่วัตถุระเบิดและสารไวไฟ ไปจนถึงวัสดุที่เป็นพิษและกัมมันตภาพรังสี โดยพื้นฐานแล้ว หากสารใดที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม สารนั้นก็จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้

รายการวัตถุอันตราย

องค์ประกอบที่สำคัญของกฎหมายสารเคมีนี้ คือ รายการวัตถุอันตราย ซึ่งครอบคลุมสารเคมีควบคุมมากกว่า 1,500 รายการ รายการนี้จัดหมวดหมู่อย่างพิถีพิถันเป็นหกภาคผนวก โดยแต่ละส่วนได้รับการจัดการโดยหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าสารอันตรายทุกชนิดได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.. 2558 มีการกำหนดข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องกับสารอันตรายที่มีน้ำหนักเกินหนึ่งตันต่อปี โดยจะต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงกิจกรรมของตนซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ผ่านทางระบบออนไลน์

นอกจากนี้ สารอันตรายบางชนิดจำเป็นต้องได้รับการจดทะเบียน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องการเอกสารประกอบโดยละเอียด รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและข้อมูลจำเพาะของสาร

2.ใบอนุญาตที่สำคัญสำหรับกฎหมายสารเคมีมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายบางประเภท

ใบอนุญาตที่สำคัญสำหรับกฎหมายสารเคมี

สำหรับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายบางประเภทการขอใบอนุญาตนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากใบอนุญาตนี้มีอายุสามปีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ถือ

รู้จักกับ GHS ในกฎหมายสารเคมีของประเทศไทย

การจัดการกับสารเคมีอันตรายนั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับเงื่อนไขมากมาย ประเทศไทยจึงได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เพื่อปรับแต่งคำจำกัดความ ปรับความรับผิดชอบ และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังนำระบบ Global Harmonized System (GHS) มาใช้ในการจำแนกและสื่อสารอันตรายจากสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในด้านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและการติดฉลาก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อความปลอดภัยของสารเคมี ทำให้กฎหมายสารเคมีในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างรัดกลุ่ม และสามารถมั่นใจได้ว่าการทำงานกับสารเคมีจะปลอดภัยมากกว่ายุคก่อนๆ

3.GHS คืออะไร? เป็นโครงการระดับโลกในการสร้างมาตรฐานการจำแนกประเภท

GHS คืออะไร?

Global Harmonized System (GHS) เป็นโครงการระดับโลกในการสร้างมาตรฐานการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้ การจัดการ และการขนส่งอย่างปลอดภัย ประกอบด้วยเกณฑ์เฉพาะสำหรับการจัดหมวดหมู่สารเคมีตามอันตรายด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และกายภาพ และกำหนดให้สัญลักษณ์การติดฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสอดคล้องกันในการสื่อสารอันตราย GHS ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องคนงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ

GHS ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • Hazard Classification : เกณฑ์ในการจำแนกสารเคมีตามอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และกายภาพ
  • Labels : โดยมีการติด signal words ข้อความแสดงความเป็นอันตราย ข้อความเตือน และรูปสัญลักษณ์
  • Safety Data Sheets (SDS) : เอกสารรายละเอียดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ อันตราย มาตรการป้องกัน และข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับสารเคมี
  • Pictograms : สัญลักษณ์มาตรฐานที่แสดงถึงประเภทของความเป็นอันตราย
  • Signal Words : “Danger” หรือ “Warning” เพื่อระบุถึงความรุนแรงของอันตราย
  • Hazard Statements : คำอธิบายลักษณะและระดับของความเป็นอันตราย
  • Precautionary Statements : ข้อแนะนำในการจัดการ การจัดเก็บ และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์รวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรีและมีการอัปเดตใหม่ ทุกๆวัน!

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  Staraokhospitality